village
village

Oficiálna stránka obce Topoľa

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
29.5.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2023
Dátum zvesenia 15.6.2023
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Popis V-297 Príslop - Kolbasov (UV297-48=UV297-6), líniová stavba, k. ú. Príslop, k. ú. Topoľa, k. ú. Kolbasov
13.4.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania, pozvanie na ústne pojednávanie a žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2023
Dátum zvesenia 28.4.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania, pozvanie na ústne pojednávanie a žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
Popis Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania, pozvanie na ústne pojednávanie a žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
5.4.2023
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradit‘ vybrané parcely lokality SKUEVO229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany VEREJNÁ VYHLASKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.4.2023
Názov Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradit‘ vybrané parcely lokality SKUEVO229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany VEREJNÁ VYHLASKA
16.3.2023
Rozhodnutie o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nastaz
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2023
Dátum zvesenia 3.4.2023
Názov Rozhodnutie o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nastaz
28.2.2023
Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2022
16.12.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2022
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis Oznámenie o zámere vyhlásiť zóny NP Poloniny , zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o NP Poloniny a jeho ochranné pásmo.
1.12.2022
Návrh VZN 1-2022 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Návrh VZN 1-2022 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.12.2022
Návrh rozpočtu 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Návrh rozpočtu 2023-2025
10.11.2022
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 10.11.2022
Názov Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
Popis Referendum Informácie pre voliča
14.10.2022
Informácia verejnosti o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.10.2022
Názov Informácia verejnosti o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Topoľa
10.10.2022
OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.10.2022
Názov OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľa
Popis OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľa Verejné prerokovanie návrhu ZMIEN A DOPLNKOV č.1 Územného plánu Obce TOPOĽA s odborným výkladom spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie ENVIO s.r.o. Prešov, ktoré sa uskutoční dňa: 21.10.2022 t.j. v piatok o 11,00 hod. pre dotknuté orgány a o 15,00 hod. pre dotknutú verejnosť v budove Obecného úradu Topoľa č.95
15.9.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Topoľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.9.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Topoľa
11.7.2022
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2022
Názov Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby 2022
Popis Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.
11.7.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2022
Názov Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Popis Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
6.6.2022
Zámer na odpredaj nehnuteľnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2022
Dátum zvesenia 27.6.2022
Názov Zámer na odpredaj nehnuteľnosti
Popis Zámer na odpredaj pozemku - žiadateľ M. Roš
20.5.2022
Záverečný účet obce Topoľa 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2022
Dátum zvesenia 21.6.2022
Názov Záverečný účet obce Topoľa 2021
19.5.2022
Zámer na zámenu pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.5.2022
Dátum zvesenia 24.6.2022
Názov Zámer na zámenu pozemkov
2.5.2022
Oznámenie o začatí procesu obstarávania "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Topoľa"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.5.2022
Dátum zvesenia 3.6.2022
Názov Oznámenie o začatí procesu obstarávania "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Topoľa"
17.2.2022
Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2022
Dátum zvesenia 17.2.2022
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Popis Obec Topoľa v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021: 45,06% Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR/1 tonu (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023) je 18,00 €/t.
1.2.2022
Oznám - Zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2022
Dátum zvesenia 6.2.2022
Názov Oznám - Zasadnutie OZ
Prílohy
0c7ee_Oznám.pdf